ספרד ספרד

ווילדר

בירה  ווילדר היאבירהחדשהשמגיעהאלינומספרד כבירתלאגרובירתחיטה. הבירותשלווילדרבעלותטעםקלילוקיצי. מותגהבירהפונהלקהליחסיתצעירומובלעיווילדר, דמותגרפיטישלהיפסטרספרדישכלמטרתובחיים היאליהנותבדיוקכמוהבירה,  הואקליל, זורםופשוטכיףשהואאיתךבכלמקום.

ווילדר בירה לאגר בקבוק 330 מ
ווילדר בירה לאגר בקבוק 330 מ"ל
ווילדר בירה חיטה בקבוק 330 מ
ווילדר בירה חיטה בקבוק 330 מ"ל
ווילדר בירה לאגר פחית 500 מ
ווילדר בירה לאגר פחית 500 מ"ל
ווילדר בירה חיטה פחית 500 מ
ווילדר בירה חיטה פחית 500 מ"ל
אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!